Students-Ju

Jiann-Wen (Woody) Ju, Ph.D., P.E.

Photo Name Group Degree Pursued Email Address Faculty Advisor
Tien-Shu Chang Structures PhD tienshuchang@gmail.com Ju
Hao Zhang Structures PhD haozhang.cee2013@ucla.edu Ju
Yinghui Zhu Structures PhD zyh910102@gmail.com Ju
Hitesh Dalal Structures MS hiteshdalalhd@gmail.com Ju
Fakhreddin Fardmanesh Structures MS fakhreddin_fardmanesh@yahoo.com Ju
Sameena Gill Structures MS samjun_12@yahoo.co.in Ju
Chao-An Huang Structures MS chaoanhuang0510@gmail.com Ju
Yu Ji Structures MS yuji_taizhou@hotmail.com Ju
Henan Mao Structures MS maohenan1@163.com Ju
Kenneth Nazareth Structures MS kenn.nazareth@gmail.com Ju
Yining Pan Structures MS yining.pan76@gmail.com Ju
Jingxi Qin Structures MS qinjx@ucla.edu Ju
Eric Velazquez Structures MS ev022238@ucla.edu Ju
Harshil Vikmani Structures MS harshilvikmani@yahoo.co.in Ju
Siyu Wei Structures MS weisiyu2014@hotmail.com Ju
Hai Xie Structures MS xiehai2014@ucla.edu Ju
Ningyue Xu Structures MS xuningyue@ucla.edu Ju